Dnes je štvrtok, 01.12.2022.

Život farnosti

Apoštolát laikov v našej farnosti sa prejavuje rozmanitým spôsobom. Dalo by sa povedať, že je vždy reakciou na aktuálnu potrebu, a to nielen materiálnu, ale i duchovnú.
 
Značné oživenie duchovného života sa začalo koncom 80-tych rokov zásluhou duchovného otca don Antona M. Vacvala SDB, ktorý skoro celý rok viedol farnosť ako zastupujúci vdp. dekana z Bánova (po odchode predchádzajúceho duchovného otca).
 
Do takto „duchovne prebudenej“ farnosti prišiel 15.12.1989 duchovný otec Karol. Bolo potrebné vykonať mnoho zmien a opráv, ktoré v predchádzajúcom režime nebolo možné urobiť. Tieto sa týkali nielen obnovy budov, ale aj povzbudením duchovného života farníkov. Najväčší zápal bolo cítiť pri rekonštrukcii kostola a stavby nového farského centra. Do prác sa zapojilo mnoho farníkov, najmä mužov, ktorí - ako hovorieva otec Karol - dokázali robiť „zázraky na počkanie a nemožné do troch dní“.
 
Jedným z veľkých diel, ktoré prebudili duchovný život mladých, nielen v našej farnosti, boli trojdňové stretnutia mladých na Mariánskej Čeľadi (Mariačalád). Tieto sa konali v rokoch 1991 – 1996 každoročne cez leto. Ich cieľom bolo povzbudiť mladých prežívať voľný čas v kresťanskom duchu nielen modlitbou, ale aj zábavou a športom. Zúčastňovali sa ich mladí zo širokého okolia. Z týchto stretnutí vyrástla prvá generácia mládežníckych animátorov, ktorá má svoje pokračovanie až dodnes. Stretnutiam na Mariánskej Čeľadi vďačí za svoj vznik aj náš spevácky zbor „Boží šramot“, ktorý s nadšením spieva na mládežníckych sv. omšiach aj v súčasnosti.
 
Vo farnosti pôsobí aj Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko, ktoré sa venuje deťom. Počas letných mesiacov „erkári“ sa snažia ukázať deťom, ako zmysluplne využívať voľný čas a nezabudnúť pri tom na Pána Ježiša.
 
Početným spoločenstvom sú naši miništranti (30). Revolúciu s miništrantmi vo farnosti začal otec Karol, odvtedy je pri oltári živo (aspoň počas víkendov). Začiatkom 90. rokov sa začali s miništrantmi prvé spoločné výlety, stretnutia, športové aktivity či opekačka. Viacerí miništranti pomáhajú v rôznych farských aktivitách, ako je príprava birmovancov, jasličková pobožnosť, pobožnosti krížovej cesty a iné.
 
Vo farnosti je silne zastúpené hnutie „Modlitby matiek“. Mamy sa stretávajú každý týždeň v malých skupinách a modlia sa nielen za svoje deti a rodiny, ale i za ostatné deti a rodiny farnosti. Svojimi modlitbami prispievajú k posväcovaniu všetkých rodín farnosti.
 
Už si vytvorili pri spoločenstve „Modlitby matiek“ svoje modlitbové spoločenstvo aj deti - „Deti viery“.
 
Jedným z najstarších a zároveň najpočetnejším laickým združením je Bratstvo svätého ruženca, v ktorom najmä naše staré mamy už oddávna modlitbou ruženca zverujú svojich blízkych pod ochranu Preblahoslavenej Panny Márie. V súčasnosti je vo farnosti 13 ruží.
 
Veľmi živým je aj združenie Bratstvo sv. škapuliara, Bratstvo Božského Srdca Ježišovho, Rodina Nepoškvrnenej, Zbožný spolok prechodu Sv. Jozefa do večnosti na pomoc umierajúcim a Adventné spoločenstvá, ktoré sa modlia „Prístrešie“.
 
 

Štatistika farnosti:


 
Trvalo bývajúci 2121 z toho muži: 1034; ženy: 1087.
 
Náboženské vyznanie počet počet v %
Rímskokatolícka cirkev 1799 84,8%
Evanjelická cirkev aug. vyznania 7 0,3%
Gréckokatolícka cirkev 1 0,1%
Reformovaná kresťanská cirkev 218 10,3%
iné a nezistené 38 1,8%
bez vyznania 58 2,7%
 
 

Členovia Farskej ekonomickej rady Farnosti Veľké Lovce:

  1. Ing. Štefan Šafár - tajomník
  2. Ing. František Hačko - zapisovateľ
  3. MUDr. Pavol Moják - člen
  4. Emil Ďurina - člen
  5. Ľudovít Tinák - člen
  6. Ladislav Šuhaj - člen
  7. Ondrej Otruba - člen
  8. Šafárová Mária - člen
 

Prehľad vykonaných prác od roku 1990:

1990 - spevnená veža, vymenený krov na veži; veža pokrytá medeným plechom;
- opravený krov na kostole; kostol pokrytý alukrytom;
1991 - prístavba sakristie a vybudovanie sanitárnych zariadení,
- vybudovaná terasa pri bočnom vchode kostola (podľa návrhu rodáka Dipl. Ing. arch. Jozef Kapusta);
- vymenené okná na kostole; nová omietka na celom kostole aj veži;
1992 - rekonštrukcia elektroinštalácie; elektrické kúrenie v kostole; nové ozvučenie kostola; nové číselníky; oprava organu;
1993 - vymaľovanie kostola,
- vybudovanie Lurdskej jaskyne pri kostole; (akad. sochár Jozef Kliský - tunajší rodák)
1994 - vymenenie všetkých drevených častí vo veži - aj so zvonovou stolicou;
1995 - projekčná príprava stavby farského centra (Architektonický ateliér Gam Ing. arch. Marián Goč s manželkou z Ružomberka);
5.7.1996 - začiatok stavby farského centra
1997 - pokračovanie v stavbe farského centra;
- v kostole - obraz Posledná večera (akad. maliar Rojko z Považskej Bystrice);
1998 - ukončenie hrubej stavby farského centra, dokončovanie interiéru;
26.11.1998 - presťahovanie fary do nedokončenej novostavby;
1999 - demolácia starej farskej budovy;
- dokončovanie stavby farského centra, chodníky, parkovisko;
2000 - dokončenie vonkajšej fasády novostavby farského centra;
5.7.2000 - posviacka farského centra (J.E. Ján Sokol, arcibiskup - metropolita Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy;
2001 - v kostole - krížová cesta (akad. sochár Jozef Kliský - tunajší rodák);
2002 - v kostole - nový oltár, kazateľnica a sedadlá pre kňaza (podľa vlastného návrhu urobil akad. sochár Jozef Kliský);
- plynofikácia kostola + ústredné kúrenie - v lodi kostola podlahové (systém REHAU); v ostatných priestoroch radiátorové;
29.9.2002 - posviacka oltára (J.E. Ján Sokol, arcibiskup - metropolita Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy);
2003 - v kostole - nové kostolné lavice, koberce,
- nový ventilátor pre organ,
- na fare - nová pivnica, skleník a terasa;
2004 - v kostole - nová spovednica podľa návrhu akad. soch. Kliského;
29.10.2005 - vo svätyni kostola boli namontované indukčné výbojky, ktorých životnosť je 60000 hodín. Teda ich výmena by mala byť reálna až o 75 (sedemdesiatpäť) rokov (roku 2080)! (Ing. František Krasňan);
2006 - generálna oprava zvonov: firma „Ivak Zvony“ vymenila na zvonoch zavesenie, elektroinštaláciu, rekonštruovala srdcia zvonov, spojazdnila aj malý zvon - „umieračik“. Zvony sú diaľkovo ovládateľné (aj z fary);
2008 - rekonštrukcia sokla kostola; vybudovanie vyhrievaného bezbariérového vchodu do kostola.
 
 
28.11.2022 14:00, 17:00
Po

Féria
29.11.2022 14:00, 17:00
Ut

Féria
30.11.2022 14:00, 17:00
St

Sviatok – Sv. Ondrej, apoštol
01.12.2022 12:30, 17:00
Št

Féria
02.12.2022 15:00, 10:00
Pi

Prvý piatok v mesiaci
03.12.2022 8:00
So

Spom.- Sv. František Xaverský, kň.
04.12.2022 8:00, 10:00
Ne

Druhá adventná nedeľa
 Vydané z príležitosti osláv k jubileu 200 rokov farnosti a 100 rokov kostola.