Podľa encykliky pápeža Pia XI. Quas primas z 11. decembra 1925 sa na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, koná pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kým začiatkom novembra môžu veriaci vyprosovať úplné i čiastočné odpustky od časných trestov pre duše v očistci, v túto nedeľu si môžu odpustenie časných trestov vyprosiť pre seba

Je potrebné, aby veriaci splnil všeobecné podmienky – byť v milosti posväcujúcej (to znamená: svätá spoveď (krátko pred tým alebo potom); sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň); modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas', Sláva Otcu); treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.) Okrem týchto obvyklých podmienok  sa veriaci má zúčastniť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. 

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
zhliadni na nás, pokorne kľačiacich
pred tvojim oltárom:

Tvoji sme a tvoji chceme zostať.

Aby sme sa mohli s tebou
ešte vrúcnejšie spojiť,

každý z nás sa dnes dobrovoľne
zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.

Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,
mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami
a odmietli ťa.

Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu,
a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.

Pane, buď kráľom nielen svojim verným,
ktorí ťa nikdy neopustili,
ale aj márnotratným synom a dcéram;

daj, aby sa čím skôr vrátili
do otcovského domu
a nezahynuli hladom a biedou.

Pane, buď kráľom i tým,
ktorých od teba odlúčili
mylné názory a rozkolníctvo;

priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery,
aby bolo jedno stádo a jeden pastier.

Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť,
všetkým národom poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme
zaznieva jeden hlas:

Sláva Božskému Srdcu,
ktoré nám prinieslo spásu;
jemu česť a chvála naveky.

Amen.