Kňazi pôsobiaci vo farnosti Veľké Lovce

->      Z duchovných, ktorí vo farnosti účinkovali ešte pred vznikom kaplánky, sa uvádza Ján Štefan Czifferi, ktorý bol vysvätený 11. augusta 1711 v Kurta Keszi. 30. apríla 1716 bol ustanovený ako licenciát do Veľkého a Malého Lótu v Tekovskej župe.

->      Keď bol v Uhorsku v roku 1786 dekrétom cisára Jozefa II. zrušený rád sv. Pavla, prvého pustovníka - pavlíni, rehoľníci z neďalekého kláštora „Mariačalád“, boli nútení sa z neho vysťahovať. Jeden z nich, páter Július Dvorák sa stáva prvým kaplánom v Lóte dňom 1. septembra 1787. Pôsobil tu do 25.augusta 1795. Bol profesorom na gymnáziu v Trnave a doktorom filozofie. V roku 1805 bol penzionovaný, zomrel 8. júna 1826. Páter Dvorák spolu s ďalším členom pavlínskeho rádu Jakubom Pučekom boli členmi „Učeného tovarišstva Bernolákovho“. Obaja prispeli k tomu, aby si veriaci, ktorých väčšina bola slovenskej národnosti, udržali svoje národné povedomie. Bohoslužby, modlitby, spevy, kázne sa od začiatku konali v slovenskom jazyku.

->      13. októbra 1795 bol menovaný za kaplána Ján Vince, ktorý tu pôsobil do 21. januára 1798, keď prešiel na šuriansku faru. Od mája 1796 zároveň pôsobil ako vojenský kaplán insurgentného (povstaleckého) vojska, kde vykonával funkciu správcu pre posádku vo fajkurtskej kúrii (Fajkurt, teraz Dedinka). Zomrel 4. apríla 1810.

->      Jakub Puček počas 4 rokov absolvoval teológiu na Bratislavskom hrade. V roku 1792 prešiel do kňazského inštitútu. Po skončení štúdií pôsobil ako pomocný kaplán v Bzovíku, potom v Dolnom Piali. Dňa 3. októbra 1798 bol uvedený za miestneho kaplána a od roku 1809 za farára vo Veľkých Lovciach, kde 7. mája 1812 aj zomrel. Pochovaný bol na miestnom cintoríne.

->      František Bachta po skončení seminára sv. Štefana v Trnave v roku 1803, pôsobil ako pomocný duchovný v Pešti. Dňa 4. augusta 1812 bol menovaný za farára vo Veľkých Lovciach, kde 19. novembra 1836 ako 57-ročný zomrel a je pochovaný na miestnom cintoríne.

->      Alojz Gardner – narodený 10. marca 1792 v Dubnici. Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu v Pešti. Vysvätený bol 17. augusta 1815. Ako farár pôsobil v Stupave, v Marianke a v Čajkove. Odtiaľto 28. marca 1837 prevzal farnosť Veľké Lovce, kde 11. júna 1861 zomrel a je pochovaný na miestnom cintoríne.

->      Karol Várady - narodený 1. decembra 1810 v Dyčke. Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave. Vysvätený bol 26. októbra 1837. Pôsobil ako duchovný vo Vrábľoch, vo Sv. Michale a vo Veľkom Lapáši. 26. septembra 1861 prevzal faru vo Veľkých Lovciach. Bol ustanovený za obvodného špirituála. V roku 1892 sa zriekol fary a bol zaradený medzi vyslúžilých duchovných. Zomrel 4. januára 1895 a je pochovaný na miestnom cintoríne.

->      Štefan Horanský - administrátor vo Veľkých Lovciach od roku 1891, farárom bol od roku 1892 do 31 augusta 1918. Zomrel vo Veľkých Lovciach 16. januára 1919 a je tiež pochovaný na miestnom cintoríne.

->      Jozef Várady pôsobil v obci krátku dobu, jeden rok, a to v roku 1919.

->      Jozef Balaži pôsobil v rokoch 1920 – 1929.

->      Jozef Daniš pôsobil vo farnosti v roku 1929.

->      Ladislav Rehák - narodený 17.9.1902 v Smolinskom, vysvätený 20. mája 1926. Jeho prvým kaplánskym miestom boli Topoľčianky, potom Tekovská Nová Ves. Od roku 1927 bol katechétom v Trnave a kaplánom v Hlohovci. V roku 1928 bol kaplánom v Šuranoch. V tunajšej farnosti pôsobil od roku 1929 do 24. septembra 1934. Prvý rok ako administrátor, potom ako farár. V roku 1933 zároveň spravoval aj farnosť Dolný Ohaj. Od roku 1934 pôsobil v Budmericiach.

->      Štefan Eliaš - narodený 30.7.1889 v Maďarsku (Piliši), vysvätený 26.6.1913 v Ostrihome. Bol kaplánom v Senici a od roku 1922 farárom v Kolte. 18.10.1934 dočasne prevzal faru Veľké Lovce. V roku 1945 bol dozorcom (inšpektorom) pre cirkevné školy v Dvoroch nad Žitavou. Od roku 1947 pôsobil ako správca fary v Tvrdošovciach.

->      Michal Ondriáš - narodený 10.10.1903 v Kňažiciach. Vysvätený bol 7.7.1929. Kaplánom bol v Topoľčiankach a v Ladiciach. V roku 1933 vo Veľkých Kostoľanoch, neskôr v Šali. V roku 1934 vypomáhal v Bohdanovciach, potom prešiel do našej farnosti, kde pôsobil od roku 1935 ako správca farnosti. V tomto období žilo vo Veľkých Lovciach 1777 katolíkov, 336 kalvínov, 35 židov, 19 evanjelikov. Od roku 1938 pôsobil v Kuchyni.

->      Ján Baráth - narodený 28.12.1907 v Komjaticiach. Maturoval v Nových Zámkoch, teológiu študoval v Trnave. Bol vysvätený 19.3.1933. Začal ako kaplán v Jacovciach. V roku 1934 bol kaplánom vo Veľkých Kostoľanoch, vypomáhal v Nádaši a Bohdanovciach. V roku 1935 bol kaplánom vo Svätom Petri a Suchej nad Parnou. Od roku 1936 pôsobil ako administrátor a správca fary vo Vinodole. Od roku 1938 do roku 1952 bol farárom vo Veľkých Lovciach. v roku 1952 bo preložený do Machuliniec, pri Topoľčiankach.

->      Ján Hlinka – narodený 13.6.1913 vo Vinodole. Vysvätený bol v Bratislave 29.6.1939. Bol kaplánom v Cíferi, v Hlohovci, v Holíči (1940) a v Stupave (1942). Po roku 1943 pôsobil ako administrátor, správca fary v Horných Šipiciach. V roku 1947 bol správca fary v Nemciach. Od roku 1948 bol školským dozorcom cirkevných škôl v bzovickom dekanáte. V našej farnosti pôsobil v rokoch 1952 – 1957.

->      Štefan Drinka - narodený 29.12.1915 v Borskom Svätom Petri. Vysvätený bol 25.6.1944. Nastúpil ako kaplán v Topoľčiankach. Od roku 1951 bol správca fary v Záhorskej Vsi. Od roku 1957 do 16.11.1960 bol farárom vo Veľkých Lovciach. Odtiaľto odišiel do Trávnice. Od roku 1966 bol farárom v Ardanovciach a od roku 1973 v Koválove. Zomrel 3.9.1998.

->      František Mesko - narodený 6.7.1913 v Topoľčiankach. Vysvätený bol 29.6.1939 v Bratislave. Bol kaplánom na viacerých miestach: v Pezinku, vo Veľkých Levároch, v Budmericiach, Smoleniciach, Pobedíne, Šuranoch (1947) a v Šali. V roku 1951 administroval farnosť Láb. Od 1.12.1952 do 15.11.1960 bol administrátorom farnosti Trávnica. Od 16.11.1960 správcom farnosti vo Veľkých Lovciach. Tu pôsobil vyše 28 rokov – do konca roku 1988. Ako chorý odchádza k príbuzným do Topoľčianok, kde 10. mája 1991 zomrel a tam je aj pochovaný.

->      Ďalším vedením farnosti bol poverený vdp. Ladislav Antalík - šuriansky dekan, pôsobiaci vo farnosti Bánov. V tunajšej farnosti mu vypomáhal do 20. decembra 1989 páter Anton Mária Vacval SDB – salezián, ktorý pôsobil 35 rokov v Lipovej. Neskôr odišiel do Kňazského domova dôchodcov v Pezinku, kde zomrel.

->      Karol Krajči – narodený 16.11.1947 v Jablonovom okr. Bytča. Vysvätený 20.6.1971. Pôsobil ako kaplán v Bratislave - Podunajských Biskupiciach (1.7.1971 - 15.1.1975), v Modrom kostolíku (15.1.1975 - 1.10.1981) v Bratislave. Od 1.10.1981 bol prefektom Kňazského seminára v Bratislave. 15.12.1989 bol menovaný za správcu farnosti Veľké Lovce (ktorú prevzal 20.12.1989) a v roku 1999 za farára v tunajšej farnosti a tiež od 1.3.1990 do 30.6.2006 ako administrátor aj vo farnosti Radava. Od 15.2.1995 zastával funkciu školského dekana v obvodnom dekanáte Šurany do 30.6.1999. Dňa 10.5.2006 bol pápežom Benediktom XVI. menovaný kaplánom Jeho Svätosti s titulom Monsignor. Opustil nás náhle počas kňazskej služby 26.10.2009.

 

(Prevzaté z knihy: Veľké Lovce v premenách času)

 

->      Mons. doc. ThDr. Dušan Argaláš, PhD. sa narodil 6.12.1969 v Trenčíne. Po kňazskej vysviacke (22.6.1996) dva roky pracoval na sekretariáte pána kardinála ako ceremoniár a jeho druhý tajomník. Medzi rokmi 1998-1999 bol kaplánom vo farnosti Žilina-mesto. Následne v období rokov 1999-2001 absolvoval postgraduálne štúdiá na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme. V rokoch 2001-2005 bol správcom farnosti Jarok. Popri tom pôsobil ako vyučujúci dogmatickej teológie na Teologickom inštitúte v Nitre. V roku 2003 obhájil titul doktora teológie a v roku 2008 bol habilitovaný za docenta. V rokoch 2005-2009 pracoval ako tajomník diecézneho biskupa na Biskupskom úrade v Nitre. Dňa 10.11.2007 bol pápežom Benediktom XVI. menovaný za pápežského kaplána s titulom monsignor. V rokoch 2009-2013 pôsobil ako farár vo farnosti Veľké Lovce. Od 1.7.2013 bol menovaný za farára do farnosti Bánov.

->     Pavol Klapica - narodený 18.10.1962 v Hlohovci. Za kňaza bol vysvätený dňa 21.5.1994 v Bratislave. Následne pôsobil dva roky v Topoľčanoch, rok v Senici a 16 rokov vo farnosti Rybník pri Leviciach. Od 1.7.2013 je menovaný za farára vo farnosti Veľké Lovce.