Na slávnosť Zjavenia Pána sa po evanjeliu podľa pradávnej tradície Cirkvi ohlasuje z ambóny deň Veľkej noci a pohyblivých sviatkov:

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila  a vždy sa bude zjavovať medzi nami,  až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času  si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka  je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 9. apríla.

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje  túto veľkú udalosť spásy,  v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.  Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:  začiatok Pôstneho obdobia  – Popolcová streda 22. februára,  Nanebovstúpenie Pána 18. mája,  Zoslanie Ducha Svätého 28. mája,  Prvá adventná nedeľa 3. decembra.  Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých  i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých  Cirkev putujúca na zemi  ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,  Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.

Prikázané a neprikázané sviatky


Prikázané sviatky
1.1. Panny Márie Bohorodičky
6.1. Zjavenie Pána 
Nanebovstúpenie Pána - pohyblivý - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli 
Božieho Tela a Krvi - pohyblivý - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice 
29.6. Sv. Petra a Pavla
15.8. Nanebovzatie Panny Márie 
1.11. Všetkých svätých
8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25.12. Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

Neprikázané sviatky
2.2. - Obetovanie Pána
19.3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
Veľkonočný pondelok - pohyblivý
25.3. - Zvestovanie Pána
Turíčny pondelok - pohyblivý
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
5.7. - Sv. Cyrila a Metoda
8.9. - Narodenie Panny Márie 
15.9. -Sedembolestnej Panny Márie
26.12. - Sv. Štefana, prvého mučeníka