Pred Nedeľou Dobrého pastiera (21. apríla 2024) prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Máme tu už článok, v ktorom vyzývam na modlitbu za kňazov a aj za duchovné a rehoľné povolania: https://velkelovce.fara.sk/domov/vsetky-aktuality/149-cim-budes-az-vyrasties  Keď som rozmýšľala nad tým, čo k tejto téme napísať dnes, prišli mi na um slová Pána Ježiša, ktoré povedal sestre Faustíne: „Píš, hovor o mojom milosrdenstve. Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí, ktorí nečerpáte z tohto zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro.“ (Denníček, 1448)

Tribunál milosrdenstva – to je sviatosť zmierenia. Pán Ježiš tu sestre Faustíne hovorí o svojom veľkom milosrdenstve a jeho túžbe po dušiach, po ich spáse. Hovorí o tom, že človek nemusí robiť nič extrémne zaťažujúce, nemusí si konať „ďalekú púť“, nemusí konať nejaké „vonkajšie obrady“. Na to, aby sme dosiahli u Boha milosrdenstvo, „stačí pristúpiť k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti...“ Ježišovým zástupcom je každý platne vysvätený kňaz, ktorý pri vysluhovaní sviatosti pokánia „vykonáva službu dobrého pastiera, ktorý hľadá stratenú ovcu, (983) službu milosrdného Samaritána, ktorý ošetruje rany, otca, ktorý čaká na márnotratného syna a pri jeho návrate ho víta, spravodlivého sudcu, ktorý nehľadí na osobu a ktorého súd je zároveň spravodlivý a milosrdný. Slovom, kňaz je znakom a nástrojom milosrdnej Božej lásky voči hriešnikovi.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1465) Ježiš je Dobrý pastier. Pán Ježiš to sám povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“ (Jn 10,11-18) Miluje nás, hľadá nás, dáva sa nám za pokrm, ošetruje naše rany, milosrdne sa k nám skláňa, pozná nás po mene, dáva za nás svoj život... On jediný nám môže odpúšťať hriechy. Keďže nie je našim očiam viditeľný, vykonávateľom jeho moci sa stáva kňaz. Ale je to Ježiš, za kým prídeme, je to Ježiš, pred ktorým padáme na kolená, pred ktorým sa pokoríme, komu vyznávame svoje hriechy a je to Ježiš, ktorý nám udeľuje svoje odpustenie. Kňaz je jeho nástrojom. Je to Ježišova vôľa, aby to tak bolo. Preto sa modlime za duchovné povolania, v tomto týždni zvlášť za tie kňazské. Aby nám mal kto vysluhovať sviatosť zmierenia i sviatosť Eucharistie. Prijímajme kňazov takých, akí sú. Sú to služobníci Boží, ktorí prijali Pánovu ponuku, ale tiež majú svoje chyby a slabosti, aj oni potrebujú svojich spovedníkov, ktorí ich vypočujú a udelia im odpustenie v Ježišovom mene. Ďakujme Pánovi, že ich máme, modlime sa za nich, aby boli mužmi modlitby, aby boli Ježišovými priateľmi, aby boli dobrými duchovnými otcami. Aby mali v sebe súcit, aby mali v sebe pokoru a aby mali v sebe lásku, ktorá oživuje, ktorá svedčí o Božom milosrdenstve. Aby sa učili tichosti a miernosti od Dobrého pastiera. Lebo Ježiš je tichý a pokorný srdcom. Prosme o nové duchovné povolania, modlime sa za mladých ľudí, aby s radosťou a ochotou spoznávali Pána, milovali ho a túžili ho nasledovať. Aby dokázali rozoznať povolanie, ku ktorému ich volá. Pán Ježiš okrem iného povedal sestre Faustíne aj tieto slová: „Zverujem do tvojej starostlivosti dve perly drahé môjmu srdcu. Sú nimi duše kňazov a rehoľné duše. Budeš sa modliť zvlášť za nich, ich sila bude vo vašej sebažertve. Modlitby, pôsty, umŕtvovania, prácu a všetky utrpenia budeš spájať s mojou modlitbou, pôstom, umŕtvením, prácou a utrpením. Vtedy budú mať moc pred mojím Otcom.“ (Denníček 531) Kňazi a rehoľné duše sú dve perly drahé Ježišovmu Srdcu. Modlime sa teda za nich, lebo diabol zvlášť pokúša zbožných ľudí. Našu modlitbu a obety za nich chce od nás sám Pán Ježiš. A napokon, oslavujme svojou modlitbou Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 

Modlitba za duchovné a rehoľné povolania

Pane Ježišu, ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov a urobil si ich rybármi ľudí, tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie: Poď a nasleduj ma! Daruj mladým chlapcom a dievčatám milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas. Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým, ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe. Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť. Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia. Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne. Amen.

Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza, vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

 

Obrázok prevzatý z: https://pixabay.com/illustrations/ai-generated-jesus-shepherd-8507183/